៣ ចំណុចអាចឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មដំបូងបរាជ័យ

ដោយគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលោក Reid Hoffman ស្ថាបនិករបស់ LinkedIn បានចែករំលែកមូលហេតុចំនួន ៣ យ៉ាងដែលធ្វើអោយលោកទទួលការបរាជ័យ ហើយវាក៏អាចជាបទពិសោធន៍ ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលើកដំបូងរបស់លោកអ្នកផង

គំរោងអាជីវកម្ម

  អារម្ភកថា ពិភពលោកដ៍ស្រស់ស្អាតគឺត្រូវបានមនុស្សយកមកប្រើប្រាស់និងរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយនិងសុខដុម…..