គំរោងអាជីវកម្ម

  អារម្ភកថា ពិភពលោកដ៍ស្រស់ស្អាតគឺត្រូវបានមនុស្សយកមកប្រើប្រាស់និងរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយនិងសុខដុម…..